กองช่าง
นายอยุทธยา  อินทร์หมื่นไวย ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอยุทธยา อินทร์หมื่นไวย
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุรวุฒิ พรมรุกขชาติ นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสุรวุฒิ พรมรุกขชาติ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสุทิน จะริบรัมย์ เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน
นายสุทิน จะริบรัมย์
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน
นายนคร นิ้มหัตถา นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายนคร นิ้มหัตถา
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสำเนียง ปลื้มกมล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสำเนียง ปลื้มกมล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธีระยุทธ เจียวรัมย์ ผู้ช่วยช่างโยธา
นายธีระยุทธ เจียวรัมย์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายวีรยุทธ นุกรรัมย์ พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวีรยุทธ นุกรรัมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศตวรรษ อะช่วยรัมย์ พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายศตวรรษ อะช่วยรัมย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ