สำนักปลัดเทศบาล
นายวิชาญ อุตรรัมย์ นิติกร ชำนาญการ รักษาราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายวิชาญ อุตรรัมย์
นิติกร ชำนาญการ รักษาราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายศราวุฒิ  ชัยมัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายศราวุฒิ ชัยมัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวเกศราพร  เกือมรัมย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวเกศราพร เกือมรัมย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายรังสิทธิ์  นิพรรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายรังสิทธิ์ นิพรรัมย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพินญา รอบแคว้น ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพินญา รอบแคว้น
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอุดร สินศิริ พนักงานจ้างทั่วไป
นางอุดร สินศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิศล จะแรบรัมย์ พนักงานขับรถยนต์
นายพิศล จะแรบรัมย์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวชนิดาภา  พรมนัส พนักงานจ้างเหมาบริการ  งานธุรการ
นางสาวชนิดาภา พรมนัส
พนักงานจ้างเหมาบริการ งานธุรการ
นางสาวเฟื่องฟ้า สายน้อย พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวเฟื่องฟ้า สายน้อย
พนักงานจ้างเหมาบริการ