หัวหน้าส่วนราชการ
นายชัยมงคล  เลี้ยงผ่องพันธ์ ปลัดเทศบาล   (นักบริหารงานเทศบาลระดับกลาง)  081-0652562
นายชัยมงคล เลี้ยงผ่องพันธ์
ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาลระดับกลาง) 081-0652562
นางสาวอรวรรณ เหมือนพระ ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) 083-1188488
นางสาวอรวรรณ เหมือนพระ
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) 083-1188488
นายอยุทธยา อินทร์หมื่นไวย ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น)  086-8782043
นายอยุทธยา อินทร์หมื่นไวย
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น) 086-8782043
นางสาวกนกวรรณ นิสัยดี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น)  086-8909286
นางสาวกนกวรรณ นิสัยดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น) 086-8909286
นางสาวชญาภา จะแรกรัมย์ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  089-9934832
นางสาวชญาภา จะแรกรัมย์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 089-9934832
นายวิชาญ อุตรรัมย์ นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  064-9575389
นายวิชาญ อุตรรัมย์
นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 064-9575389