ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามแวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565