ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสามแวง ปี 2563