เทศบาลตำบลสามแวง สำรวจครัวเรือนที่ได้ผลกระทบจากวาตภัย วันที่ 4 เมษายน 2564