แผนดำเนินการประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี

รายละเอียด ไฟล์
ประกาศเเผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ประกาศเเผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖)
แผนตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564(1ตุลาคม63-30กันยายน64) แผนตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564(1ตุลาคม63-30กันยายน64)
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ ๑) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 เพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ ๑)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 2) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 เพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 2)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 3) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 เพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ 3)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2566