แผนดำเนินการประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี

รายละเอียด ไฟล์
ประกาศเเผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ประกาศเเผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖)
แผนตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564(1ตุลาคม63-30กันยายน64) แผนตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564(1ตุลาคม63-30กันยายน64)
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ ๑) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565 เพิ่มเติ่ม (ฉบับที่ ๑)