คู่มือบริการประปาชน

คู่มือบริการประปาชน

รายละเอียด ไฟล์
การขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามภารกิจศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลตําบลสามแวง  การขอข้อมูลข่าวสารของราชการตามภารกิจศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ เทศบาลตําบลสามแวง
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังตลาด  การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตังตลาด
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (1) การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (1)
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 (4) การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 (4)
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (1) การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (1)
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (1) การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (1)
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1) การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (1)
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (1) การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   (1)
การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (1) การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น (1)
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท %28กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่%29 (1) การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท %28กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่%29 (1)
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร (2) การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร (2)
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (2) การจดทะเบียนพาณิชย์ %28ตั้งใหม่%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (2)
การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา การจดทะเบียนพาณิชย์ %28เลิกประกอบพาณิชยกิจ%29 ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจ้งถมดิน การแจ้งถมดิน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (1) การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2  (1)
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (2) การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (2)
การรับชำระภาษีป้าย (1) การรับชำระภาษีป้าย (1)
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1) การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (1) การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ     (1)
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน