ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายละเอียด ไฟล์
พ ร บ การจัดซื้อจัางภาครัฐ พ.ศ 2560 พ ร บ การจัดซื้อจัางภาครัฐ พ.ศ 2560
พ ร บ ภาษีบำรุงท้องถิ่น พ.ศ 2508 พ ร บ ภาษีบำรุงท้องถิ่น พ.ศ 2508
พ ร บ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ 2475 พ ร บ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ 2475
พ ร บ เทศบาล ฉบับที่ 12 พ.ศ2552 พ ร บ เทศบาล ฉบับที่ 12 พ.ศ2552
พ ร บ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง พ ร บ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง
พ ร บ ภาษีป้าย พ.ศ 2510 พ ร บ ภาษีป้าย พ.ศ 2510
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนองค์กรปกครองท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการจ่าย องค์กรปกครองท้องถ่ิ่ิน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการจ่าย องค์กรปกครองท้องถ่ิ่ิน
กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายของสถานศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น กำหนดรูปแบบฎีกาเบิกจ่ายของสถานศึกษาขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547 ,2554 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547 ,2554
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้ดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2561 หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้อปท ดำเนินการในระบบหลักประกันสุขภาพ ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2561 หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้อปท ดำเนินการในระบบหลักประกันสุขภาพ
คู่มือการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลสามแวง คู่มือการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลสามแวง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดแข่งกีฬา ส่งเข้าร่วมแข่งกีฬา พ.ศ 2559 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดแข่งกีฬา ส่งเข้าร่วมแข่งกีฬา พ.ศ 2559
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับ4 พ.ศ 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับ4 พ.ศ  2561
มาตราฐานตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง มาตราฐานตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
มาตราฐานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ มาตราฐานตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
มาตราฐานตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ มาตราฐานตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้
มาตราฐานตำแหน่งนักวิชาการคลัง มาตราฐานตำแหน่งนักวิชาการคลัง
มาตราฐานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี มาตราฐานตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
หนังสือซักซ้อมการลงทะเบียบรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2563 หนังสือซักซ้อมการลงทะเบียบรับเบี้ยยังชีพผุ้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2563
ช้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ผู้มาติดต่อราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ช้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  ผู้มาติดต่อราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563