รายงานการเงินประจำปี

รายงานการเงินประจำปี

รายละเอียด ไฟล์
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำปีงบประมาณ-2561 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ-ประจำปีงบประมาณ-2561
ประกาศเทศบาลตำบลสามแวงเพื่อประกาศเผยแพร่ งบการเงินปี พ.ศ 2561 ประกาศเทศบาลตำบลสามแวงเพื่อประกาศเผยแพร่ งบการเงินปี พ.ศ 2561
งบเเสดงฐานะการเงิน2 ประจำปีงบมาณ พ.ศ 2561 งบเเสดงฐานะการเงิน2   ประจำปีงบมาณ  พ.ศ 2561
ทะเบียนผุ้รับบริการภาษีเทศบาลตำบลสามแวง พ.ศ 2561 ทะเบียนผุ้รับบริการภาษีเทศบาลตำบลสามแวง พ.ศ 2561
รายงานผลการดำเนินการบริการชำระษีของเทศบาลตำบลสามแวง พ.ศ 2561 รายงานผลการดำเนินการบริการชำระษีของเทศบาลตำบลสามแวง พ.ศ 2561
งบเเสดงฐานะการเงิน1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561 งบเเสดงฐานะการเงิน1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจϬาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจϬาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ปี พ.ศ 2562 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ปี พ.ศ 2562
รายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปี 2562 รายละเอียดประมาณการรายรับ ประจำปี 2562
ส่งสำเนาประกาศ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2562 ส่งสำเนาประกาศ เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ 2562
ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562
ประกาศงบแสดงฐานการเงิน เทศบาลตำบลสามแวง ปี 2562 ประกาศงบแสดงฐานการเงิน เทศบาลตำบลสามแวง ปี 2562
ประกาศเทศบาลตำบลสามแวง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ประกาศเทศบาลตำบลสามแวง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลสามแวง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563  2 ประกาศเทศบาลตำบลสามแวง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
รายงานการเงินประจำปี 2563 ที่รับการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินเเผ่นดิน รายงานการเงินประจำปี 2563 ที่รับการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินเเผ่นดิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2566 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2566