รายงานการประเมินผลแผน

รายงานการประเมินผลแผน

รายละเอียด ไฟล์
ประกาศเทศบาล-รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายปี64 ประกาศเทศบาล-รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายปี64
รายงานการซ่อมเเซมไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลสามเเวง(บร.5810341) รายงานการซ่อมเเซมไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลสามเเวง(บร.5810341)
รายงานการซ่อมเเซมไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลสามเเวง(บร.5810347) รายงานการซ่อมเเซมไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลสามเเวง(บร.5810347)
รายงานเเสดงผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี64ตั้งเเต่ ม.ค.-มี.ค.64 รายงานเเสดงผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี64ตั้งเเต่ ม.ค.-มี.ค.64
การรายงานเเสดงผลการดำเนินงานตามงบฯประจำปี64 ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.64 การรายงานเเสดงผลการดำเนินงานตามงบฯประจำปี64 ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.64
รายงานสรุปแผนการฝึกอบรมตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ2564 รายงานสรุปแผนการฝึกอบรมตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ2564
รายงานสรุปผลผู้มารับบริการประจำเดือนธันวาคม63-กุมภาพันธ์64 รายงานสรุปผลผู้มารับบริการประจำเดือนธันวาคม63-กุมภาพันธ์64
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำ พ.ศ.2564) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำ พ.ศ.2564)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการเงินประจำปี 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รายงานการเงินประจำปี 2564 ที่ได้รับการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-1ปี-2565 ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-1ปี-2565
ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-2ปี-2565 ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-2ปี-2565
ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-3ปี-2564 ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-3ปี-2564
ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-4ปี-2564 ผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-4ปี-2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสามแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน ตุลาคม – มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน ) ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของเทศบาลตำบลสามแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน ตุลาคม – มีนาคม 2565 (รอบ 6 เดือน )
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 ) แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 )
ผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ก.ค.65- ก.ย 65) ไตรมาสที่4 ผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ก.ค.65- ก.ย 65) ไตรมาสที่4
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลสามแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการดำเนิงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ผลการดำเนิงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2566