ประชาสัมพันธิ์สิทธิของคนพิการ เทศบาลตำบลสามแวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565