รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566