แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลสามแวง การประเมินปฏิบัติราชการรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566