สรุปรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565