ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายชวลิต อะโรคา – สวนนางอรพิน จะเรียนรัมย์ หมู่ 4 บ้านสะแกสามัคคี ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสามแวง ได้ที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-696159 ในวันและเวลาราชการ