จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้โฟม และถุงพลาสติก