ประกาศบันทึกแก้ไขสัญญาแนบท้าย สัญญาจ้าง เลขที่ B01/2564 (ครั้งที่ 1) ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.175-003 สายทางบ้านโคกกระเบา หมู่ที่ 9 ถึง บ้านโคกเขา ตำบลบ้านยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800 ตารางเมตร