ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.39-003 สายทางบ้านโคกกระเบา หมู่ที่ 9 ถึง บ้านโคกเขา ต.บ้านยาง เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลได้ www.gprocurement.go.th