กองสวัสดิการและสังคม
นางสาวกนกวรรณ นิสัยดี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นางสาวกนกวรรณ นิสัยดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นางสาวเกศราพร เกือมรัมย์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
นางสาวเกศราพร เกือมรัมย์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน