กองสวัสดิการและสังคม
นางสาวกนกวรรณ นิสัยดี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
นางสาวกนกวรรณ นิสัยดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน