กองการศึกษา
นางสาวชญาภา จะแรกรัมย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการเเทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวชญาภา จะแรกรัมย์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการเเทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวพันทวี วิลัยรัมย์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวพันทวี วิลัยรัมย์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางจินตนา กุมสะรัมย์ ครู
นางจินตนา กุมสะรัมย์
ครู
นางจิระษา รัตนสถาพร ครู
นางจิระษา รัตนสถาพร
ครู
นางโฉมฉาย รอบแคว้น ครูผู้ดูแลเด็ก
นางโฉมฉาย รอบแคว้น
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศศิกาญจน์  สำราญ ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศศิกาญจน์ สำราญ
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ศศิวิมล  จะริบรัมย์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ศศิวิมล จะริบรัมย์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก