กองช่าง
นายสรกฤช  ทองอารยกุล ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายสรกฤช ทองอารยกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นายสุรวุฒิ พรมรุกขชาติ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายสุรวุฒิ พรมรุกขชาติ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายสุทิน จะริบรัมย์ เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน
นายสุทิน จะริบรัมย์
เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน
นายธีระยุทธ เจียวรัมย์ ผู้ช่วยช่างโยธา
นายธีระยุทธ เจียวรัมย์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายเชิดชู อุตรรัมย์	 พนักงานผลิตน้ำประปา
นายเชิดชู อุตรรัมย์
พนักงานผลิตน้ำประปา