สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวธนวรรณ  วงค์สุรินทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวธนวรรณ วงค์สุรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
.
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธนวรรณ วงค์สุรินทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวธนวรรณ วงค์สุรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
นายวิชาญ อุตรรัมย์ นิติกร ชำนาญการ
นายวิชาญ อุตรรัมย์
นิติกร ชำนาญการ
นายศราวุฒิ ชัยมัง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายศราวุฒิ ชัยมัง
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายพินญา รอบแคว้น ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพินญา รอบแคว้น
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอุดร สินศิริ พนักงานจ้างทั่วไป
นางอุดร สินศิริ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิศล จะแรบรัมย์ พนักงานขับรถยนต์
นายพิศล จะแรบรัมย์
พนักงานขับรถยนต์
. .
.
.