หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวอรวรรณ เหมือนพระ ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)
นางสาวอรวรรณ เหมือนพระ
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลังระดับต้น)
นางสาวชญาภา จะแรกรัมย์ นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวชญาภา จะแรกรัมย์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวกนกวรรณ นิสัยดี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น)
นางสาวกนกวรรณ นิสัยดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น)
นางสาวธนวรรณ วงค์สุรินทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวธนวรรณ วงค์สุรินทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล