สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญเกิด รักกิจศิริ ประธานสภาเทศบาลตำบลสามเเวง
นายบุญเกิด รักกิจศิริ
ประธานสภาเทศบาลตำบลสามเเวง
นายพงษ์ จะเริกรัมย์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลสามเเวง
นายพงษ์ จะเริกรัมย์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลสามเเวง
นายสุที กำรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเเวงเขต 1
นายสุที กำรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเเวงเขต 1
นายออรสด ทรงชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเเวงเขต 1
นายออรสด ทรงชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเเวงเขต 1
นายวีระ อะโรคา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเเวงเขต 1
นายวีระ อะโรคา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเเวงเขต 1
นางกาญจนา เจริญรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเเวงเขต 1
นางกาญจนา เจริญรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเเวงเขต 1
นายกอม จะริบรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเเวงเขต 2
นายกอม จะริบรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเเวงเขต 2
นางกัลยาณี อุตรรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเเวงเขต 2
นางกัลยาณี อุตรรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเเวงเขต 2
นายฤทธิ์ เจริญรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเเวงเขต 2
นายฤทธิ์ เจริญรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเเวงเขต 2
นางมะลิวรรณ อุไรพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเเวงเขต 2
นางมะลิวรรณ อุไรพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามเเวงเขต 2
นางสาวธนวรรณ วงค์สุรินทร์ เลขาธิการ
นางสาวธนวรรณ วงค์สุรินทร์
เลขาธิการ