คณะผู้บริหาร
นายประหยัด เจียวรัมย์ นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง
นายประหยัด เจียวรัมย์
นายกเทศมนตรีตำบลสามแวง
นายบุญเกิด  รักกิจศิริ รองนายกเทศมนตรี
นายบุญเกิด รักกิจศิริ
รองนายกเทศมนตรี
นายทวน  จะเริกรัมย์ รองนายกเทศมนตรี
นายทวน จะเริกรัมย์
รองนายกเทศมนตรี
นางสาวอารีย์  รอบแคว้น เลขานุการนายก
นางสาวอารีย์ รอบแคว้น
เลขานุการนายก