คณะผู้บริหาร
นายสรกฤช ทองอารยกุล ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสามเเวง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสามเเวง
นายสรกฤช ทองอารยกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสามเเวง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสามเเวง