คณะผู้บริหาร
นางสาวกนกวรรณ นิสัยดี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการเเละสังคม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสามเเวง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสามเเวง
นางสาวกนกวรรณ นิสัยดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการเเละสังคม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสามเเวง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสามเเวง
นางสาวกนกวรรณ นิสัยดี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการเเละสังคม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสามเเวง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสามเเวง
นางสาวกนกวรรณ นิสัยดี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการเเละสังคม รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลสามเเวง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสามเเวง