โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

          เทศบาลตำบลสามแวงมีหมู่บ้านพื้นที่การปกครอง จำนวน 9 หมู่บ้าน โดยลักษณะความเป็นอยู่แต่ละหมู่บ้านจะมีลักษณะความเป็นชนบท ประชาชนอยู่ด้วยกันอย่างเครือญาติ ดูแลและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันละกัน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะยากจน จึงทำให้ประชาชนวัยแรงงานอพยพเข้าไปทำงานในต่างจังหวัดเช่นกรุงเทพฯเป็นจำนวนมากทำให้ตำบลขาดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพ

          โดยทั่วไปจะเป็นสังคมเกษตร มีวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน คือ มีความเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ค่อยมีการแข่งขันทำให้ชาวบ้านตำบลสามแวงแห่งนี้มีการพึ่งพออาศัยกันอยู่ตลอดเวลา สภาพเศรษฐกิจประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ40 ประกอบอาชีพทำนา ส่วนที่เหลือเป็น อาชีพ รับจ้างทั่วไปค้าขาย และรับราชการจึงทำให้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลแห่งนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นการทำนาปี คือ สามารถทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง เหตุผลที่ทำนาได้ปีละ1 ครั้ง เพราะว่าในฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่เกิดภัยแล้งจึงทำให้ไม่มีน้ำในการทำนา โดยพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกกันมากที่สุดในช่วงการทำนาปีในพื้นที่ คือ ข้าวหอมมะลิ ส่วนพันธุ์ข้าวอื่น ๆ มีการปลูกเหมือนกันแต่ไม่มากนัก

ตารางแสดงประเภทการประกอบอาชีพ

อาชีพ

เพศ

รวม (คน)

ร้อยละ

ชาย (คน) 

ร้อยละ 

หญิง (คน)

ร้อยละ

เกษตรกรรม

585

38.01

671

39.87

1,256

38.98

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ

28

1.81

44

2.61

72

2.23

พนักงานบริษัท/รับจ้างทั่วไป

346

22.48

334

19.85

680

21.10

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

30

1.94

32

1.90

62

1.92

อาชีพอื่น (นอกเหนือที่กล่าวแล้ว)

40

2.60

75

4.46

115

3.57

กำลังศึกษา

435

28.27

444

26.38

879

27.28

ไม่ได้ประกอบอาชีพ

75

4.87

83

4.93

158

4.90

รวม

1,539

100

1,683

100

3,222

100


              แหล่งข้อมูล: ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี  พ.ศ. 2557

การพาณิชและการบริการ

       1)  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

                สถานีบริการน้ำมัน                                 2          แห่ง
                ตลาดนัด       2          แห่ง
                ร้านค้าปลีกและขายส่ง                          37          แห่ง
                โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ขนาดเล็ก)              1          แห่ง
                โรงงานเย็บผ้า (ขนาดเล็ก)                       3         แห่ง
                โรงสีข้าว  (ขนาดเล็ก)                            2         แห่ง

       2) สถานประกอบการด้านบริการ

                  ร้านตัดผม/เสริมสวย                              7           แห่ง
                  ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า                          2           แห่ง
                  ร้านซ่อมเครื่องยนต์/มอเตอร์ไซด์               6           แห่ง
                  ร้านอินเตอร์เน็ต                                   2           แห่ง
                  

รายได้เฉลี่ยครัวเรือน
   
               เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม ดังนั้นรายได้ส่วนใหญ่ของคนในตำบลจึงมาจากการเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากรมีดังนี้

ตารางแสดงรายได้เฉลี่ยครัวเรือน

หมู่ที่ 

บ้าน 

จำนวนครัวเรือน 

จำนวนคน 

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 
(บาท/ปี)

รายได้บุคคลเฉลี่ย 
(บาท/ปี) 

1

สามแวง

153

661

254,756

58,968

2

ใหม่

132

516

201,859

51,638

3

ใหม่

83

244

208,493

70,922

4

สะแกสามัคคี

129

420

196,719

60,421

5

ใหม่

102

297

190,914

65,566

6

โคกเจริญ

71

238

221,490

66,075

7

ใหม่ทักษิณ

75

253

204,569

60,643

8

เพชรน้อย

110

370

211,845

62,981

9

โคกกระเบา

68

223

282,548

86,158

รวมทุกพื้นที่

923

3,222

218,161

62,496


แหล่งข้อมูล :ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี  พ.ศ.  2557

รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน

ตารางแสดงรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน

หมู่ที่ 

บ้าน 

จำนวนครัวเรือน 

จำนวนคน 

รายจ่ายครัวเรือน    รวมเฉลี่ย 
(บาท/ปี)

รายจ่ายบุคคล 
รวมเฉลี่ย 
(บาท/ปี) 

1

สามแวง

153

661

78,330

18,131

2

ใหม่

132

516

74,052

18,943

3

ใหม่

83

244

59,224

20,146

4

สะแกสามัคคี

129

420

76,031

23,352

5

ใหม่

102

297

88,150

30,274

6

โคกเจริญ

71

238

62,977

18,787

7

ใหม่ทักษิณ

75

253

62,386

18,494

8

เพชรน้อย

110

370

88,382

26,276

9

โคกกระเบา

68

223

139,429

42,517

รวมทุกพื้นที่

923

3,222

79,987

22,914
แหล่งข้อมูล :ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี พ.ศ.  2557