ข้อมูลประชากร
ประชากร

          ตำบลสามแวงมีประชากรทั้งสิ้น 4,346 คนแยกเป็นชาย  2,131 คนและเป็นหญิง   2,215 คนมีจำนวนครัวเรือนทั้งตำบลประมาณ  1,015 ครัวเรือนขนาดสมาชิกในครัวเรือนโดยเฉลี่ยครอบครัวหนึ่งประมาณ 4 คนความหนาแน่นเฉลี่ย  229คน / ตารางกิโลเมตรแยกเป็นหมู่บ้านได้ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนครัวเรือนและประชากรตามทะเบียนราษฎร์

  หมู่ที่ บ้าน     ครัวเรือน    จำนวนประชากร
 ชาย  หญิง  รวม
1

2

3

4

5

6

7

8

9
 
สามแวง 

ใหม่

ใหม่

สะแกสามมัคคี

ใหม่

โคกเจริญ

ใหม่ทักษิณ

เพชรน้อย

โคกกระเบา

162

136

87

143

114

87

81

128

73
 
 339

325

185

298

239

144

164

281

156

 368

357

200

269

235

178

178

273

157

 707

682

385

567

474

322

342

554

313

  รวม 1,015  2,131  2,215  4,346 

                  หมายเหตุ :ข้อมูลสถิติประชากรจากสำนักทะเบียนอำเภอห้วยราชณเดือนพฤษภาคม  2557


ตารางที่ 2 แสดงจำนวนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง


หมู่ที่  บ้าน  จำนวนครัวเรือนทั้งหมด
ตามทะเบียนราษฎร์ 
จำนวนครัวเรือน
ที่อาศัยอยู่จริง 
 1

2

3

4

5

6

7

8

9

 สามแวง 

ใหม่

ใหม่

สะแกสามมัคคี

ใหม่

โคกเจริญ

ใหม่ทักษิณ

เพชรน้อย

โคกกระเบา
 162

136

87

147

114

87

81

128

73

 153

132

83

129

102

71

75

110

68

  รวม 1,015  923 


                  แหล่งข้อมูล : ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล ปี พ.ศ. 2557