ประมวลภาพ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ออกบริการชำระภาษี
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ออกบริการชำระภาษี เพื่ออำนวยความสะดวกเเละตอบสนองความต้องการของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน