แผนดำเนินการประจำปี

แผนดำเนินการประจำปี

รายละเอียด ไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลสามแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2559 ประกาศเทศบาลตำบลสามแวง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2559
แผนการดำเนินงานประจำปี 2559 แผนการดำเนินงานประจำปี 2559
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2560 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2560
ปกแผนการดำเนินงานประจำปี 2560 ปกแผนการดำเนินงานประจำปี 2560
บทนำแผนการดำเนินงานประจำปี 2560 บทนำแผนการดำเนินงานประจำปี 2560
บัญชีโครงการแผนดำเนินงานประจำปี 2560 บัญชีโครงการแผนดำเนินงานประจำปี 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น  2561  2564
ประกาศเเผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ประกาศเเผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี(พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๖)
แผนตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564(1ตุลาคม63-30กันยายน64) แผนตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2564(1ตุลาคม63-30กันยายน64)
แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564
แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)