รายงานการประเมินผลแผน

รายงานการประเมินผลแผน

รายละเอียด ไฟล์
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (คำนำ) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (คำนำ)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทสรุปผู้บริหาร) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทสรุปผู้บริหาร)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทที่ 1) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทที่ 1)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทที่ 2) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทที่ 2)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทที่ 3) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทที่ 3)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทที่ 4) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทที่ 4)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทที่ 5) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทที่ 5)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บรรณานุกรม) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บรรณานุกรม)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (แบบสอบถาม) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (แบบสอบถาม)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (ปก) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (ปก)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (คำนำ,สารบัญ) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (คำนำ,สารบัญ)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทสรุปผู้บริหาร) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทสรุปผู้บริหาร)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทที่ 1) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทที่ 1)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทที่ 2) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทที่ 2)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทที่ 3) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทที่ 3)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทที่ 4) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทที่ 4)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทที่ 5) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทที่ 5)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บรรณานุกรม) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บรรณานุกรม)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (ภาคผนวก) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (ภาคผนวก)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (แบบสอบถาม) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (แบบสอบถาม)
รายงานดำเนินงานกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 2561 รายงานดำเนินงานกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 2561
1.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ. 2561 1.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ. 2561
2รายงานประเมินความพึงพอใจ. พศ. 2561 2รายงานประเมินความพึงพอใจ. พศ. 2561
3.รายงานประเมินความพึงพอใจ. พ.ศ2561 3.รายงานประเมินความพึงพอใจ.  พ.ศ2561
ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561
กองสวัสดิการ ฯ รายงานแผนการดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ ตุลาคม 2561 มิถุนายน 2562 กองสวัสดิการ ฯ รายงานแผนการดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ ตุลาคม 2561  มิถุนายน 2562
รายงานแผนดำเนินการ ผลดำเนินการจ่ายเงิน ตุลาคม - มีนาคม 2563 งานการเงิน รายงานแผนดำเนินการ ผลดำเนินการจ่ายเงิน ตุลาคม - มีนาคม 2563 งานการเงิน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามเเผนบริหารงานทั่วไป รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามเเผนบริหารงานทั่วไป
งบเเสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ งบเเสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ประกาศเทศบาล-รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายปี64 ประกาศเทศบาล-รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายปี64
รายงานการซ่อมเเซมไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลสามเเวง(บร.5810341) รายงานการซ่อมเเซมไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลสามเเวง(บร.5810341)
รายงานการซ่อมเเซมไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลสามเเวง(บร.5810347) รายงานการซ่อมเเซมไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลสามเเวง(บร.5810347)
รายงานเเสดงผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี64ตั้งเเต่ ม.ค.-มี.ค.64 รายงานเเสดงผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี64ตั้งเเต่ ม.ค.-มี.ค.64
การรายงานเเสดงผลการดำเนินงานตามงบฯประจำปี64 ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.64 การรายงานเเสดงผลการดำเนินงานตามงบฯประจำปี64 ประจำเดือน ต.ค.-ธ.ค.64
รายงานสรุปแผนการฝึกอบรมตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ2564 รายงานสรุปแผนการฝึกอบรมตามแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ2564
รายงานสรุปผลผู้มารับบริการประจำเดือนธันวาคม63-กุมภาพันธ์64 รายงานสรุปผลผู้มารับบริการประจำเดือนธันวาคม63-กุมภาพันธ์64
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำ พ.ศ.2564) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน(แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำ พ.ศ.2564)