รายงานการประเมินผลแผน

รายงานการประเมินผลแผน

รายละเอียด ไฟล์
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (คำนำ) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (คำนำ)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทสรุปผู้บริหาร) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทสรุปผู้บริหาร)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทที่ 1) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทที่ 1)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทที่ 2) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทที่ 2)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทที่ 3) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทที่ 3)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทที่ 4) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทที่ 4)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทที่ 5) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บทที่ 5)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บรรณานุกรม) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (บรรณานุกรม)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (แบบสอบถาม) รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาลตำบลสามแวง (แบบสอบถาม)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (ปก) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (ปก)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (คำนำ,สารบัญ) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (คำนำ,สารบัญ)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทสรุปผู้บริหาร) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทสรุปผู้บริหาร)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทที่ 1) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทที่ 1)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทที่ 2) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทที่ 2)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทที่ 3) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทที่ 3)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทที่ 4) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทที่ 4)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทที่ 5) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บทที่ 5)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บรรณานุกรม) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (บรรณานุกรม)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (ภาคผนวก) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (ภาคผนวก)
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (แบบสอบถาม) รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (แบบสอบถาม)
รายงานดำเนินงานกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 2561 รายงานดำเนินงานกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 2561
1.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ. 2561 1.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ. 2561
2รายงานประเมินความพึงพอใจ. พศ. 2561 2รายงานประเมินความพึงพอใจ. พศ. 2561
3.รายงานประเมินความพึงพอใจ. พ.ศ2561 3.รายงานประเมินความพึงพอใจ.  พ.ศ2561
ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561 ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561
กองสวัสดิการ ฯ รายงานแผนการดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ ตุลาคม 2561 มิถุนายน 2562 กองสวัสดิการ ฯ รายงานแผนการดำเนินงานจ่ายเบี้ยยังชีพ ตุลาคม 2561  มิถุนายน 2562