ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามแวง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสามแวงสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565