ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหมู่ที่ 8 บ้านเพชรน้อย – บ้านโสน ตำบลบ้านตะโก หมู่ 8 บ้านเพชรน้อย ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสามแวง ได้ที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-696159 ในวันและเวลาราชการ