ข้อมูลเชิงสถิติการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565