การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) ปรับปรุงครั้งที่ 2/2564