ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ