ระกาศเผยแพร่ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายเปี่ยม จะยินรัมย์ ถึง นานายจรัล รอบแคว้น บ้านใหม่ หมู่ที่ 5 รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.175-005 โดยวิธีคัดเลือก ผู้สนใจติดต่อขอเอกสารจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสามแวง ได้ที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-696159 ในวันและเวลาราชการ