เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ #ตำบลสามแวง #อำเภอห้วยราช #จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้มีอาชีพขายสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ ไปจดทะเบียนขึ้นบัญชีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

เทศบาลตำบลสามแวง  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  ขอเชิญชวนผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ #ตำบลสามแวง#อำเภอห้วยราช  #จังหวัดบุรีรัมย์   ผู้มีอาชีพขายสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ ไปจดทะเบียนขึ้นบัญชีผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) https://thaismegp.com/egp/portal1.aspx เพื่อทางหน่วยงานของรัฐ จะได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ตามรายการสินค้าที่มีรายชื่อตามที่ สสว. ได้ขึ้นบัญชีไว้ ซึ่งพัสดุดังกล่าวตรงตามความต้องการของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ SMEsซึ่งเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนสินค้าหรือบริการประเภทต่าง ๆ ตามแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เบอร์โทรศัพท์ 02-298-3188  02-298-3022 ,02-298-3054 , 02-298-3094 , 02-298-3021 หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลล์)  thaismegp@sme.go.thหรือทางแอพพิเคชั่นไลน์  line : @smeconnext