ประกาศเทศบาลตำบลสามแวง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน พ.ศ 2562