ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2562)