ประกาศสาระสำคัญในสัญญา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง