ประกาศสาระสำคัญในสัญญาการ จ้างเหมาประกอบอาหารเลี้ยงรับรองประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง