ประกาศ ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ ผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาศที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562)