ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสามแวงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง