ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สนใจสามารถเข้าดูข้อมูลได้ www.gprocurement.go.th