ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดโคมไฟสาธารณะ ชนิด LED พร้อมอุปกรณ์ ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสามแวง ได้ที่ งานพัสดุ เทศบาลตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-696159 ในวันและเวลาราชการ